Logo

Platforma Zakupowa eB2B dla Polskie LNG S.A. Business, Benefits, Contacts, Profit

Obowiązek Informacyjny eB2B 

​​Obowiązek informacyjny
 
 
W związku z wejście w życiem z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO), w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 i 14 RODO informujemy, że:
 
1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest spółka Polskie LNG S.A. zarejestrowana w Świnoujściu przy ul. Ku Morzu 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345690, NIP 855 155 02 26, o kapitale zakładowym 1.668.000 000 złotych, opłaconym w całości.

2) Dane kontaktowe:Biuro w Warszawie
Jerozolimskie Business Park
Aleje Jerozolimskie 146, budynek B
02-305 Warszawa
tel.: 22 589 84 00
faks: 22 589 84 01
e-mail: sekretariat.warszawa@polskielng.pl

3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 1. związanych z posiadaniem konta w platformie zakupowej;
 2. oraz uczestnictwem w postępowaniach zakupowych.

4) Pani / Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców:
 1. Pracownikom i Współpracownikom Polskiego LNG S.A.;
 2. Organom Państwowym zgodnie z prawem;
 3. Podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora, a których realizacja opiera się o zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.

5) Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest
 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby udzielona podczas rejestracji, w celu otrzymywania informacji o postępowaniach otwartych, publicznie dostępnych,
  z wykorzystaniem usługi Platformy Zakupowej eB2B, w tych branżach, jakie wskaże Pani/Pan w procesie rejestracji lub doprecyzuje po rejestracji lub grupach asortymentowych. Zgoda na otrzymywanie informacji jest deklarowana w czasie rejestracji i może być w każdej chwili przez Panią/Pana cofnięta na profilu Użytkownika;
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność danych do wykonania umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w celu przygotowania i prowadzenia postępowania zakupowego, złożenia zamówienia i doprowadzenia do podpisania umowy z wykorzystaniem usługi Platformy Zakupowej eB2B;
 3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na organizatorze postępowań przetargowych oraz zakupowych, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów prawa zamówień publicznych oraz przepisów z zakresu rachunkowości;
 4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

6) Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

7) Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 1. ​w przypadku korzystania z platformy na podstawie pkt. 5 a) powyżej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody lub skasowania konta,
 2. natomiast w przypadku korzystania z platformy na podstawie pkt. 5 b) – d) powyżej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do ewentualnego zawarcia i realizacji umowy oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji i dochodzenia roszczeń, według okresów wskazanych w przepisach szczegółowych.

8) Ma Pani / Pan prawo do:
 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych;
 3. przenoszenia swoich danych osobowych, w przypadku spełnienia kryteriów okreśłonych w art. 20 RODO;
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z posiadaniem konta w platformie zakupowej oraz uczestnictwem w postępowaniach zakupowych.

​10) Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.